Hakkımızda

GİRESUN GAZETECİLER DERNEĞİ

Giresun Gazeteciler Derneği 9 Nisan 1980 yılında kurulmuştur.  Derneğin merkezi Giresun’dadır.

Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş bir meslek kuruluşu olan Giresun Gazeteciler Derneği’nin kısaltılmış adı GGD’dir.

Dernek Genel Kurul kararı ile federasyon kurabilir, kurulmuş federasyonlara iştirak edebilir, temsilcilik açabilir.

Giresun Gazeteciler Derneği aynı zamanda Karadeniz Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu kurucu dernekleri arasındadır.

GİRESUN GAZETECİLER DERNEĞİ’NİN AMAÇLARI:

01-İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

  1. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.
  2. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.
  3. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.
  4. Giresun’da gazetecilik mesleğini ve gazetecileri temsil etmek. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
  5. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.
  6. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahetini (Ahlak temizliği) korumak; bunların gelişmesine yardım etmek.
  7. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek. Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
  8. Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak yaptırmak.

PROJENİN GENEL KAPSAMI

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirmesi amacıyla çeşitli projeler yürütülmektedir.

Bu çerçevede, sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik olarak “Sivil Toplum Diyaloğu-I” ve “Sivil Toplum Diyaloğu-II” projeleri farklı tematik alanlarda uygulamaya konulmuştur.

Bu programların devamı niteliğindeki “Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi-III Hibe Programları” 20 Mayıs 2013 itibarıyla hayata geçirilmiştir.

Medya bir çok konuda kamuoyu yaratılması ve şekillendirilmesi bakımından önemli bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri ve AB müktesebatı konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmasında medyaya önemli bir rol düşmektedir.

Medya Hibe Programı aracılığıyla, medya sektöründe faaliyet gösteren medya kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren STK’ların Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında mesleki birikimlerinin artırılması ve Türkiye ile AB üye ülkelerindeki medya kuruluşları arasında kalıcı bir diyalog geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren STK’lar, medya kuruluşları, meslek örgütleri gibi medya alanında etkin role sahip aktörlere, Türkiye-AB ilişkileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılmasına yönelik projeler için hibe desteği sağlanmaktadır.

Bu hibe programı çerçevesinde fonlanacak projeler, Türkiye’de medya sektöründe faaliyet gösteren aktörlere, AB üye ülkelerindeki meslektaşlarıyla işbirliği yapma olanağı sağlayacak bir platform oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu – III kapsamında Medya Hibe Programı için ayrılan toplam bütçe 3 milyon Avro’dur.

Bu kapsamda Giresun Gazeteciler Derneği’nin Reportrar Utan Granser ile birlikte yürüttüğü  ‘News Coverage on Turkish Media Landscape’ konulu projenin toplam bütçesi eş finansman (Giresun Gazeteciler Derneği) katkısıyla birlikte 105 bin Avrodur. Bir yıl sürecek olan proje sonucunda en az 60 makaleden oluşan, medyada tekelleşme ve AB sürecinde medyanın rolü içerikli bir kitap hazırlanacaktır. İngilizce hazırlanacak olan bu kitap Türkiye AB ülkelerinde ilgili kuruluşlara dağıtılacaktır.


Yukarı Çık